پلن‌های اینفوگرافیک

پلن هفتگی

2 اینفوگرافیک
2 عکس نوشت هدیه

پلن اقتصادی (ماهانه)

پلن اقتصادی با هزینه ماهانه 198 هزار تومان بهترین راه حل داشتن اطلاعات اینفوگرافیک شده است.

پلن 3 ماهه
پلن تست